Kompetensförsörjning

Vägen till framgång är inte alltid spikrak. För att lyckas måste organisationen ha rätt medarbetare med rätt kompetens på rätt plats vid varje givet tillfälle.

En nyrekrytering bör alltid föregås av en ordentlig analys över vilken kompetens som behövs för uppgiften. Själva rekryteringsarbetet måste sedan göras grundligt och metodiskt för att minska risken för att fel person "slinker in". Arbetet tar inte slut i-och-med att anställningskontraktet är underskrivet. En väl genomarbetad introduktion måste till liksom en genomtänkt grund- och vidareutvecklingsplan för den anställde. På samma sätt måste organisationen kunna hantera situationer där personalens kompetens inte längre matchar verksamhetens behov. Det kan handla om kompetensutvecklingsinsatser men i vissa fall även om karriärväxling.

Lundeborg HR-Consulting stöttar gärna din organisation i samtliga dessa delar.